/ 2 نظر / 20 بازدید
a

پشتتوبدوبدترین شنیدم.باورنکردم وباورش عجیبه که همش درست بود ودرست میگفتن...منه ساده به همه میگفتم عجیبه وعجیب نبودی ودستتوخوندم یه عمر ازکار به عشقتوموندم....پست ترازاونی بودی که فک میکردم...دیگه برام مهم نی.چی سرت بیاد..میگم بذار بیاد..میگم بذار بمیره ودیگه نیاد////الی حرفه دلم به mا اکرم..تاعمردارم راضی ازش نیسم...اشغالو..........بمیره....

ساراa

اون اشغال با سع.....دوسه چه اسا میدن همونایی که به من میداده البته خیلیم اسای چیز دار.........نفرینش کردم که........تاعمردارم راضی نیسم ازش.حالاهم پشت دسموداغ کردم که عاشق نشو......امتحانمونم خوب بود....یه ش...اگه خوب شدم بهت میدم عزیزم الانم باباش خونمونن.........